فلسفه اجزای سفره عقد
قرآن مجید:کتاب خدا درسفره عقد ایرانیان به نشانه ی مورد تایید قرار داشتن وصلت از سوی خداوند و طلب یمن و برکات الهی جلو آینه و بالای جا نماز قرار می گیرد.
آینه:آینه در سفره عقد در صدر سفره و رو به عروس و داماد قرار می گیرد تا با نگریستن در آن دلهایشان نسبت به هم مانند آینه صاف و زلال باشد.
یک جفت شمعدان: شمعدانها در دو سوی آینه سفره عقد جای دارندو شمع های فروزان درون آنها هنگام جاری شدن صیغه عقد,نشانه آرزوی روشنایی و گرمی درپیوند عروس و داماد است.
جانماز:گواهی بر پای بندی زوج نسبت به اصول دین اسلام باشد.
کاسه نبات:نبات نماد آرزوی شیرینی پیوند عروس و داماد در سفره عقد است
نقل و سکه:نقل به نشانه شیرین کامی و سکه برای افزایش روزی عروس و داماد
تخم مرغ:نماد تولد و تداوم نسل است.
فندوق گردو و بادام:نشانه گسترده بودن سفره خوراک عروس و داماد است
گل:نشانه شادابی و طراوت شیرینی:نشانه به ارمغان آوردن شهد خوشبختی
میوه:نماد نعمت های طبیعی زندگی است
عسل: نماد آن است که عروس داماد در آینده مایه ی شیرین کامی و دلارامی هم باشند
خونچه نان و اسپند: به معنی سفره کوچک است و به طبق های چوبی گفته می شود که وسایل عقد در آن قرار می دهند
کله قند: ساییدن کله قند به نیت فروباریدن شادی وشیرینی بر سر آنها طی زندگی مشترک صورت می گیرد.