شما در تشریفات عروسی ژیولا قادر خواهید بود با انتخاب طرح های پیشنهادی ما و یا طرح انتخابی خودتان زیباترین گل آرایی ها را بر روی ماشین عروس خود داشته باشید.تشریفات عروسی ژیولا این مسئولیت را از دوش آقا داماد ها برداشته و ماشین شما را در پارکینگ منزلتان گل کاری می کند.همچنین تشریفات ژیولا می تواند در انتخاب ماشین عروس نیز شما را یاری نمایید.تشریفات ژیولا با همراهی شما در این زمینه در صرفه جویی زمان و هزینه به شما کمک می کند.